Share

Microbiology

 

 Section Head

Subhashinie Kariyawasam, BVSc, Ph.D.,
Diplomate ACVM, Diplomate ACPV, Diplomate ACVPM
Subhashinie Kariyawasam, BVSc, Ph.D., Diplomate ACVM, Diplomate ACPV

 

   Laboratory Technicians